นายประภัสร์ ภู่เจริญ

นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน

0-5351-1013 ต่อ 135

สายตรงนายก

ข่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน

การทุจริตและพฤติกรรมมิชอบของ

เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน

แจ้งเรื่องร้องเรียน

สำรวจความพึงพอใจ

การให้บริการของเทศบาลเมืองลำพูน

รายงานผลความพึงพอใจ

การให้บริการ 2565

แบบฟอร์ทเสนอโครงการ/กิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อขอบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ของเทศบาลเมืองลำพูน

(ห้วงระยะเวลาที่สามารถเสนอ:เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2566)

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ดูทั้งหมด >