การก่อสร้าง

 เอกสารแนบท้าย(การก่อสร้าง)

 สวัสดิการและสังคม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เอกสารการยื่นขอคำร้องขออนุญาต ใบรับรอง ฯลฯ