รูปพระบรมธาตุหริภุญชัย มีรัศมีเป็นประกาย เนื่องจากพระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัยนับถือเป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่ง ในล้านนาไทยมาตั้งแต่โบราณกาล ในวันเพ็ญเดือน 6 จะมีงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำสรงองค์พระธาตุเป็นประจำทุกปี

พระธาตุหริภุญชัยนับได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลำพูน ด้วยเหตุนี้เทศบาลเมืองลำพูน จึงได้นำพระบรมธาตุหริภุญชัยมาเป็นสัญลักษณ์เทศบาลฯ เพื่อให้เกิดความเป็นศิริมงคล และเพื่อให้ภารกิจเจริญรุ่งเรือง ดั่งองค์พระธาตุที่ส่งรัศมีเป็นประกายเจิดจ้า