การสร้างและส่งเสริมหลักประกันสุขภาพ

จะดำเนินการพัฒนาทางด้านการสาธารณสุขเชิงรุก ส่งเสริมป้องกัน สร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชนเมือง เพื่อให้คนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกัน โดยเน้นการป้องกันมากกว่ารักษา และจัดการสุขาภิบาลในชุมชน และสถานประกอบการให้ได้มาตรฐาน

สังคมและคุณภาพชีวิต

มุ่งเน้นพัฒนาทางด้านคุณภาพชีวิต สร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุและเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้เด็ก เยาวชน ตลอดจนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมกิจการด้านการศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความปลอดภัยของชุมชน

ชุมชนเปรียบเสมือนรั้วป้องกันของประชาชน ทำงานเทียบเท่ากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จึงต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทให้เข้มแข็ง เป็นระบบยิ่งขึ้น

การท่องเที่ยวและพัฒนาเมืองเก่าลำพูน

พัฒนาการท่องเที่ยวในเขตเมืองเก่า ส่งเสริม อนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว

เศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ

หัวใจหลักของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริม อาชีพ คือ การเสริมสร้างพัฒนารายได้และขยายช่องทางตลาด สินค้าชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดระบบผังเมืองและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเภท สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ในเขตเทศบาลอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐาน นอกจากนั้นจะดำเนินการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการรักษาสภาพแวดล้อมแก่ ประชาชนอย่างยั่งยืน