วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองลำพูน

“ลำพูนเป็นเมืองเก่าที่มีเสน่ห์  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  บนวิถีความพอเพียง”

   

เริ่มก่อตั้งเทศบาล

เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองลำพูนพ.ศ. 2479 มีพื้นที่ในความรับผิดชอบประมาณ 6 ตารางกิโลเมตร มีตราประจำเทศบาลเป็นรูปพระธาตุหริภุญชัย ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 27 ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ตั้งอยู่ในเขตเมืองประวัติศาสตร์โบราณเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดภาคเหนือ เดิมชื่อเมืองหริญภุญไชย มีความรุ่งเรืองมาแต่อดีต อายุประมาณ 1,339 ปี และยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองโบราณไว้มากที่สุด
 

โบราณสถานและโบราณวัตถุ

มีโบราณสถานและโบราณวัตถุต่าง ๆ มากมาย มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นสถานที่น่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวได้แก่ วัดพระธาตุหริภุญชัย วัดจามเทวี อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี วัดมหาวัน กู่ช้าง กู่ม้า เป็นต้น นอกจากนี้บริเวณศูนย์กลางเมืองเป็นเขตเมืองเก่า มีคูเมืองล้อมรอบพร้อมประตูเมืองสี่ทิศ มีพื้นที่ประมาณ 2 ตร.กม.
 

ระบบการคมนาคมในพื้นที่

ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตเมือง ระบบการคมนาคมพื้นที่ภายในและระหว่างพื้นที่รอบนอกอาศัยระบบถนนเป็นหลัก ลักษณะโครงข่ายเป็นแบบถนนกระจายการจราจร มีถนนรวม 15 สาย ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาล มีถนนสายต่าง ๆ ที่สำคัญ ถนนสายหลักเป็นถนนที่ใช้เดินทางภายในพื้นที่และสามารถเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ ได้แก่ ถนนเจริญราษฎร์ ถนนอินทยงยศ และถนนทางหลวงหมายเลข 1147 ถนนสายรองเป็นถนนที่ใช้เดินทางภายในพื้นที่ ได้แก่ ถนนรอบเมืองนอก – ถนนรอบเมืองใน ถนนสนามกีฬา ถนนสันป่ายาง ถนนพระคงฤาษี ถนนมุกดา ถนนเจริญตา ถนนวังซ้าย ถนนวังขวา ถนนไชยมงคล และถนนจิตวงศ์พันธ์รังสรรค์ นอกจากนี้ยังมีถนนสายย่อยเป็นถนนซอยต่าง ๆ ที่ใช้เดินทางเชื่อมถนนสายหลักและเดินทางในระยะใกล้ ๆ ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน มีสะพานข้ามแม่น้ำกวงอีก 6 แห่ง ได้แก่ สะพานท่านาง สะพานท่าขาม สะพานเฉลิมพระเกียรติ สะพานท่าสิงห์ สะพานบ้านยู้และสะพานเลียบทางรถไฟ เทศบาลได้กำหนดดวงตราเป็นรูปพระธาตุหริภุญชัย เป็นดวงตราประจำเทศบาล

เริ่มก่อตั้งเทศบาล

เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองลำพูน พ.ศ. 2479 โดยใช้อาคารหลังแรกที่สถานีดับเพลิงเป็นลักษณะอาคารไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง มีสภาพอาคารเหมือนบ้านเรือนที่อยู่อาศัยทั่วๆไปในสมัยนั้น ต่อมาย้ายไปอยู่ที่สำนักงานเทศบาล คุ้มเจ้าพงษ์ธาดา ถ.อินทยงยศ หลังจากนั้นได้ย้ายไปที่สำนักงานเทศบาลที่บ้านของคุณชัย อรุณเวทย์ เป็นลักษณะตึก 2 ชั้น 1 ห้อง ตั้งอยู่ถนนท่านาง

นายกเทศมนตรีคนแรก

เทศบาลเมืองลำพุน มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองลำพูนคนแรก คือ ขุนสรรสารธน ในปี พ.ศ. 2480

ปลัดเทศบาลคนแรก

เทศบาลเมืองลำพุน มีผู้ดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลเมืองลำพูนคนแรก คือ ขุนเจริญจรรยา ในปี พ.ศ. 2481

ก่อสร้างที่ทำการสำนักงานเทศบาลแล้วเสร็จ

ในปีพ.ศ. 2500 หลังการก่อสร้างอาคาร 2 ชั้น ให้เป็นที่ตั้งของตนเองแล้วเสร็จ จึงได้ย้ายที่ทำการสำนักงานเทศบาลเมืองลำพูนมาอยู่ที่ ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และต่อมาได้มีการก่อสร้างต่อเติมและปรับปรุงอาคารสถานที่เพิ่มในบางส่วนได้ใช้อาคารหลังนี้เรื่อยมาจวบจนปัจจุบันนี้

logo

รูปพระบรมธาตุหริภุญชัย มีรัศมีเป็นประกาย เนื่องจากพระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัยนับถือเป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่ง ในล้านนาไทยมาตั้งแต่โบราณกาล ในวันเพ็ญเดือน 6 จะมีงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำสรงองค์พระธาตุเป็นประจำทุกปี

พระธาตุหริภุญชัยนับได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลำพูน ด้วยเหตุนี้เทศบาลเมืองลำพูน จึงได้นำพระบรมธาตุหริภุญชัยมาเป็นสัญลักษณ์เทศบาลฯ เพื่อให้เกิดความเป็นศิริมงคล และเพื่อให้ภารกิจเจริญรุ่งเรือง ดั่งองค์พระธาตุที่ส่งรัศมีเป็นประกายเจิดจ้า

“พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภุญไชย”

ประวัติของจังหวัดลำพูน

ลำพูนเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนบน นับเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ ยาวนาน เคยเป็นที่ตั้งของนครหริภุญชัยในสมัยพระนางจามเทวี เดิมชื่อเมืองหริภุญไชย เป็นเมืองโบราณ มีอายุประมาณ 1,343 ปี ตามพงศาวดารโยนกเล่าสืบต่อกันถึงการสร้างเมืองหริภุญไชย โดยฤาษีวาสุเทพเป็นผู้เกณฑ์พวกเม็งคบุตรหรือชนเชื้อชาติมอญมาสร้างเมืองนี้ขึ้น ในพื้นที่ระหว่างแม่น้ำสองสายคือแม่น้ำกวงและแม่น้ำปิง เมื่อมาสร้างเสร็จได้ส่งทูตไปเชิญราชธิดากษัตริย์เมืองละโว้พระนาม“จามเทวี”มาเป็นปฐมกษัตริย์ปกครองเมืองหริภุญไชย สืบราชวงศ์กษัตริย์ต่อมาหลายพระองค์ จนกระทั่งถึงสมัยพระยายีบาจึงได้เสียการปกครองให้แก่พ่อขุนเม็งรายมหาราช ผู้รวบรวมแว่นแคว้นทางเหนือเข้าเป็นอาณาจักรล้านนา

เมืองลำพูนถึงแม้ว่าจะตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรล้านนา แต่ก็ได้เป็นผู้ถ่ายทอดมรดกทางศิลปและวัฒนธรรมให้แก่ผู้ที่เข้ามาปกครองดังปรากฏหลักฐานทั่วไปในเวียงกุมกาม เชียงใหม่ และเชียงราย เมืองลำพูนจึงยังคงความสำคัญในทางศิลปะและวัฒนธรรมของอาณาจักรล้านนา จนกระทั่งสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมืองลำพูนจึงได้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทย มีผู้ครองนครสืบต่อกันมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เมื่อเจ้าผู้ครองนครองค์สุดท้ายคือพลตรีเจ้าจักรคำ ขจรศักดิ์ ถึงแก่พิราลัย เมืองลำพูนจึงเปลี่ยนเป็นจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปกครอง สืบมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน จังหวัดลำพูนมีชื่อเสียงนอกจากเป็นเมืองประวัติศาสตร์แล้ว ยังเป็นแหล่งเพาะปลูกลำไย พระเครื่อง โบราณสถานที่สำคัญ และผ้าทอฝีมือดี

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ซึ่งเป็นกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพที่สามารถจะพัฒนาเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคเหนือตอนบนและพื้นที่ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงหรือพี้นที่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจในอนาคต โดยตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 18 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพมหานคร 685 กิโลเมตรโดยทางรถยนต์ และ 726 กิโลเมตรโดยทางรถไฟ เป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดของภาคเหนือมีขนาดพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 4,505.08 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,815,675 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.85 ของพื้นที่ภาคเหนือตอนบน บริเวณที่กว้างที่สุดประมาณ 43 กิโลเมตร และยาวจากเหนือจดใต้ 136 กิโลเมตร