อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 และ 53 เทศบาลเมืองลำพูน มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

มาตรา 50 ภายได้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

 1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
 2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
 3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
 5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
 6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
 7. หน้าที่อื่น ๆ ซึ่งมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายบัญญัติหน้าที่ของเทศบาล

มาตรา 53 มีดังต่อไปนี้

 1. กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50
 2. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
 3. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
 4. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
 5. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
 6. ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ
 7. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
 8. ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น

 กองช่าง

 1. พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฯ
 2. ผังเมืองรวมเมืองลำพูน 2555
 3. ข้อแนะนำให้ความรู้ในการขออนุญาตก่อสร้าง
 4. ข้อกำหนดความปลอดภัย ประกอบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม อาคาร ภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน
 5. ข้อกำหนดด้านการจัดการความสะอาดและความเรียบร้อยของเมือง ประกอบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม อาคารภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน
 6. การขออนุญาตก่อสร้าง,ดัดแปลงอาคารภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 1. ระเบียบเทศบาลเมืองลำพูน ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2547
 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541
 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543
 4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543
 5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
 6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561

 กองคลัง

 1. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การจัดระเบียบการจอดยานยนต์ พ.ศ. 2535
 2. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การจัดระเบียบการจอดยานยนต์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2536
 3. ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง กำหนดถนนและบริเวณที่จัดไว้เป็นที่จอดรถยนต์

 กองสวัสดิการ

 1. การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ
 2. ข้อบกพร่องเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ
 3. พระราชบัญญัติ หอพัก พ.ศ.2558
 4. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
 5. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
 6. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
 7. ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสําหรับผู้สูงอายุ พ.ศ. 2543
 8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐
 9. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ .2559
 10. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2553
 11. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
 12. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
 13. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
 14. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
 15. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
 16. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2562
 17. ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ.2552
 18. ระเบียบ-มท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ-ฉบับที่-4-พ.ศ.-2562

 กองการศึกษา

 1. กฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
 2. การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. การปฏิรูปโรงเรียน
 4. คู่มือจัดตั้ง ยุบ ย้ายรวม ศพด
 5. ธรรมนูญการศึกษา2560
 6. แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึก
 7. ปฎิรูปการศึกษาไทย ที่21
 8. แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
 9. แผนพัฒนาการศึกษาชาติ2560-2579
 10. พรบ. เด็กและเยาวชน (ฉบับ 2)
 11. พรบ. เด็กและเยาวชน (ฉบับ1+ 2)
 12. พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560
 13. พรบ.การศึกษา2562
 14. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ
 15. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใยในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
  พ.ศ. ๒๕๕๗
 16. ระเบียบงานสารบรรณ
 17. ระเบียบจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 59
 18. หลักสูตรสมรรถนะ ฉบับครู ผู้บริหารการศึกษา
 19. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

 กองการเจ้าหน้าที่

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 1. กฎหมาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 2. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2540
 3. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2540
 4. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลำพูน เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2540
 5. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลำพูน เรื่องตลาด พ.ศ. 2540
 6. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลำพูน เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2540
 7. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลำพูน เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท การแต่งผม พ.ศ. 2540
 8. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลำพูน เรื่องการควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2565
 9. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลำพูน เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2566

 สำนักปลัด

 1. พรบ.เทศบาลฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
 2. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562
 3. พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
 4. พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
 5. พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉบับที่ 5 พ.ศ.2562
 6. ระเบียบ-มท.ว่าด้วยการรับเงิน-การจ่ายเงิน พ.ศ.2547
 7. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ศ 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงแบับที่ 2 พ.ศ 2549
 8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
 9. 5. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 10. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม