กองสวัสดิการสังคม

“มุ่งให้เกิดสังคมคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน”

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม ชุมชน การสร้างความเป็นธรรมและเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิตสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกด้าน รวมทั้งการสงเคราะห์ผู้มีปัญหาทางสังคมที่ไม่สามารถจะแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว หรือผู้ตกทุกข์ได้ยากในกรณีต่างๆ อันจะมีผลกระทบกระเทือนต่อสังคมโดยส่วมรวม พิจารณาปัญหาและให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักการสังคมสงเคราะห์ โดยการสัมภาษณ์ ศึกษา สอบประวัติเกี่ยวกับผู้รับการสงเคราะห์ เพื่อประกอบพิจารณาให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ โดยถูกต้องและเหมาะสม ออกเยี่ยมเยียนติดตาม สืบเสาะหาข้อเท็จจริง แนะนำ ให้คำปรึกษารือแก่ผู้รับการสงเคราะห์ จัดทำสถิติและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับการสงเคราะห์ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทางด้านสังคมสงเคราะห์อื่น ๆ และดำเนินงานด้านการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน รวมทั้งดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลด้านสวัสดิการต่างๆ

การพัฒนาชุมชน

 • บำรุงและส่งเสริมการ ทำมาหากินของราษฎร ส่งเสริมการฝึกและการประกอบอาชีพ ให้คำแนะนำและฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มผลผลิต
 • และเพิ่มรายได้ต่อครัวเรือน ส่งเสริมการตลาดและมาตรฐานการผลิตของกลุ่มอาชีพ
 • ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและคนพิการ
 • การสังคมสงเคราะห์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส
 • การดำเนินการและสนับ สนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่างๆ เป็นผู้นำและที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน ดูแลส่งเสริมประชาชนให้ม
 • ความสนใจ ความเข้าใจ ความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตน
 • งานรับเรื่องร้องเรียน และของความอนุเคราะห์ต่างๆ
 • งานกองทุนชุมชนเมือง
 • งานกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน
 • งานกิจกรรมโครงการพิเศษ เช่น โครงการส่งเสริมอาชีพ โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชน โครงการชุมชนสีขาว ฯลฯ
 • อำนวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนในทุกๆ ด้าน

การต่อด้านยาเสพติด

 • จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เทศบาลเมืองลำพูน
 • แต่งตั้งคณะทำงานผู้ประสานพลังแผ่นดิน เทศบาลเมืองลำพูน
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนในเขตเทศบาลเป็นชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติดแบบยั่งยืนโดยไม่มีผู้เสพ ผู้ค้า อยู่ในชุมชน
 • จัดโครงการครอบครัวสุขสันต์ ป้องกันยาเสพติด โดยจัดทัศนศึกษา ณ. ศูนย์การศึกษาการพัฒนา
 • ห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่
 • จัดห้องซ้อมดนตรีให้เยาวชนในชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด

การแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน

 • จดทะเบียนปัญหาสังคมและความยากจน
 • จัดเวทีประชาคมรับรองความถูกต้องของข้อมูล ผู้มาจดทะเบียนปัญหาสังคมและความยากจน
 • ดำเนินการจัดทำแผน บูรณาการ เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและเอาชนะความยากจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนเองให้เป็นไป
 • ตามความต้องการ และสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยชุมชนได้ร่วมกันคิด กำหนดแนวทางกิจกรรมการพัฒนาชุมชนเอง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

แหล่งเรียนรู้โคมล้านนา

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ

กองสวัสดิการและสังคม

 

 • หมายเลขโทรศัพท์กองสวัสดิการและสังคม
 • 0-5351-1013 ต่อ 123