กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

“สะอาด เขียวสด ลดมลภาวะ พัฒนาเมือง พัฒนาคน พัฒนางานบูรณาการ สู่เมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดีทั่วหน้า ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น”

มีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบสุขาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อม สุขภิบาลอาหารและโภชนาการ ควบคุมกิจการค้าประเภทต่าง ๆ ควบคุมแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ และมลภาวะ งานสุขาภิบาลโรงงาน งานอาชีวอนามัย งานฌาปนสถาน งานทำความสะอาดถนน เก็บขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ ดูแลป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื่อต่าง ๆ ประกอบด้วย งานธุรการ งานสุขภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด งานสัตวแพทย์ งานเผยแพร่และฝึกอบรม

งานธุรการ

 • งานด้านสารบรรณ
 • งานตรวจสอบและแสดงรายงานเกี่ยวกับเอกสารทางราชการ
 • งานเกี่ยวกับการจัดทำร่างงบประมาณ การโอนเงินงบประมาณ
 • งานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง  เบิกจ่ายฎีกา ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์
 • งานร่างโต้ตอบหนังสือ ตรวจทานหนังสือราชการ
 • จัดทำคำสั่งและประกาศ
 • งานสวัสดิการต่าง ๆ
 • งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • งานดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  ติดต่อ    และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม

 • งานควบคุมด้านสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • งานควบคุมการประกอบกิจการค้าต่างๆ
 • งานสุขาภิบาลอาหารคุ้มครองผู้บริโภคและโภชนาการ
 • งานจัดเก็บใบอนุญาตประกอบกิจการค้าประเภทต่างๆ
 • งานควบคุมดูแลฌาปนสถาน
 • ตรวจสอบแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ
 • จัดทำแผนงาน โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • งานอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการค้าและประชาชนทั่วไป
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

งานรักษาความสะอาด

 • งานกวาดล้างทำความสะอาด
 • งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
 • งานขนถ่ายขยะมูลฝอย
 • งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและกำจัดสิ่งปฏิกูล
 • จัดทำแผนงาน/โครงการ
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

งานสัตวแพทย์

 • งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์
 • งานควบคุมและป้องกันโรคสัตว์ที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ
 • การเฝ้าระวังโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพที่เสี่ยงต่อการติดโรคจากสัตว์
 • งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

 1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดทำข้อมูลปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง
 2. รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง_organized
 3. รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร_organized
 4. บันทึกข้อตกลงลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ
 5. หนังสือขอแจ้งความประสงค์ในการเปิดบัญชี t-ver
 6. รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เทศบาลเมืองลำพูน
 7. เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่เมืองลำพูนคาร์บอนต่ำ
 8. โครงการปรับเปลี่ยนระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเป็นชนิด LED โดยเทศบาลเมืองลำพูน
 9. ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฯ

นโยบายสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลการลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยของเสีย

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

การพัฒนามาตรฐานตลาดเทศบาลเมืองลำพูน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

“สะอาด เขียวสด ลดมลภาวะ พัฒนาเมือง พัฒนาคน พัฒนางานบูรณาการ สู่เมืองน่าอยู่

สู่คุณภาพชีวิตที่ดีทั่วหน้า ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น”

สรุปผลคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 • หมายเลขโทรศัพท์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • 0-5351-1013 ต่อ 114
 • 0-5351-2000