สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน

นายสำราญ นวชัย
ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน

นายไชยา เสนาวนา
(สมาชิกสภา เทศบาลเมืองลำพูน เขต 3)

รองประธานสภา เทศบาลเมืองลำพูน

นางทานตะวัน อินทร์จันทร์
(รองปลัด เทศบาลเมืองลำพูน)

เลขานุการสภา เทศบาลเมืองลำพูน

สมาชิกสภา เทศบาลเมืองลำพูน เขต 1

นายอาคม วัฒนากูล
สมาชิกสภา เทศบาลเมืองลำพูน เขต 1

นายไพศาล สงวนวงศ์
สมาชิกสภา เทศบาลเมืองลำพูน เขต 1

นางสาวบุญทวี ถาน้อย
สมาชิกสภา เทศบาลเมืองลำพูน เขต 1

นายพรชัย ธารเที่ยงธรรม
(สมาชิกสภา เทศบาลเมืองลำพูน เขต 3)

นางทรงศรี ถาวรวรานนท์
สมาชิกสภา เทศบาลเมืองลำพูน เขต 1

นางสาวศจี บุณยเกียรติ
สมาชิกสภา เทศบาลเมืองลำพูน เขต 1

สมาชิกสภา เทศบาลเมืองลำพูน เขต 2

นายสำราญ นวชัย
สมาชิกสภา เทศบาลเมืองลำพูน เขต 2

นายธนกฤต สุวรรณพรหม
สมาชิกสภา เทศบาลเมืองลำพูน เขต 2

นายสวัสดี ทาใจ
สมาชิกสภา เทศบาลเมืองลำพูน เขต 2

ดาบตำรวจ มนัส บุญบุรี
สมาชิกสภา เทศบาลเมืองลำพูน เขต 2

นายนิทัศน์ อินทเจริญศานต์
สมาชิกสภา เทศบาลเมืองลำพูน เขต 2

นายมานิตย์ อุตศรี
สมาชิกสภา เทศบาลเมืองลำพูน เขต 2

สมาชิกสภา เทศบาลเมืองลำพูน เขต 3

นายไชยา เสนาวนา
สมาชิกสภา เทศบาลเมืองลำพูน เขต 3

นายธีระศักดิ์ เลาห์รอดพันธ์
สมาชิกสภา เทศบาลเมืองลำพูน เขต 3

นายณรงค์ วงศ์วาร
สมาชิกสภา เทศบาลเมืองลำพูน เขต 3

นายอัศวิน แสนสมบูรณ์
สมาชิกสภา เทศบาลเมืองลำพูน เขต 3

นายพงษ์พันธ์ วรรณวงศ์
สมาชิกสภา เทศบาลเมืองลำพูน เขต 3

ดาบตำรวจ อนนท์ สุนิทรานนท์
สมาชิกสภา เทศบาลเมืองลำพูน เขต 3